Editorial Team

Advisory Board

Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag

Dr. H. Mukhlis Najamuddin, M.Ag

Drs. H. Mahfud Hannan, M.Pd

H. Marsuki, S.Ag., M.Pd

Penanggung Jawab

Dr. Thahir, S.H., M.H

Ketua Dewan Redaksi

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H

Syarifuddin, S.H., M.H

Sekretaris Redaksi

Abdul Azis, S.H

Editor

Jalil B, S.H., M.H

Abdul Latif, S.H., M.H

Hj. Salma S, S.H., M.H

Suharman Samsir, S.Pd., M.Pd

IT dan Design

Ahmad Sabir, SE

Muhammad Asril, S.E.Sy

Rosihan Anwar, S.H